Bijdragen en bedragen voor werkgevers | UWV | Werkgevers (2023)

lees voor

Op deze pagina vermeldt UWV de actuele bedragen en percentages die voor werkgevers gelden. Tweemaal per jaar, op 1 januari en 1 juli, beslist het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of bedragen en percentages gereguleerd moeten worden.

WAO/WIA basisbonusser

lees voor

BeschrijvingPrijs
Basispremie WAO/WIA aansv-loonvoor grote en middelgrote werkgevers7,11%
Basispremie WAO/WIA aansv-loonvoor kleine werkgevers5,82 %

Heeft deze informatie u geholpen?

Vertel ons wat u mist of wat er verbeterd kan worden op uwv.nl, zodat wij dit kunnen verbeteren. Wij geven geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog250tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor je reactie.

WW-bonussen

lees voor

BeschrijvingPrijs vanaf 1 januari 2023
Bijdrage Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-laag)2,64 %
Premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-hoog)7,64 %

Heeft deze informatie u geholpen?

Vertel ons wat u mist of wat er verbeterd kan worden op uwv.nl, zodat wij dit kunnen verbeteren. Wij geven geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog250tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor je reactie.

Gedifferentieerde bijdrage Samenvatting van werkboxparameters

lees voor

De gedifferentieerde premie voor het Werkherstelfonds (Whk) in 2023 bestaat uit 3 premiecomponenten:

  • WGA voor een vast dienstverband,
  • WGA voor flexibele arbeid,
  • Ziektewetuitkering voor flexibele banen.

Voor deze 3 premiecomponenten zijn er 3 rekenpercentages en 3 gemiddelde percentages.

Algemene parameters2023
Gemiddeld contributiesalaris€ 36.200
Beperk kleine/middelgrote werkgever€ 905.000
Beperk middelgrote/grote werkgever€ 3.620.000
WGA-premiedeel bij vast dienstverband en Ziektewet bij flexibel dienstverband:WGAwet op het ziekengeld
Gemiddeld percentage0,87 %0,66 %
Werkgevers met maximale premie3,48 %2,64 %
Minimale premie werkgevers0,21 %0,16%
Gemiddeld werkgeversrisicopercentage0,59 %0,42 %
Correctiefactor werkgeversrisico1,111,17
Correctiefactor ontbrekend jaar:WGAwet op het ziekengeld
1 jaar5,002,00
2 jaar2,501,00
3 jaar1,661,00
4 jaar1,251,00

Bereken uw premie

MetPremiebegeleiding Gedifferentieerde bijdrage Terug aan het werk Fonds (Whk)u kunt eenvoudig de hoogte van uw gedifferentieerde premie (Whk) in 2023 schatten.
Heeft u vragen over de hoogte of berekening van uw premie? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Heeft deze informatie u geholpen?

Vertel ons wat u mist of wat er verbeterd kan worden op uwv.nl, zodat wij dit kunnen verbeteren. Wij geven geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog250tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor je reactie.

Maximaal dagloon en maximaal maandloon vanaf 1 juli 2023

lees voor

BeschrijvingBedrag (bruto)
naar Maximumdayglo€264,57
Maximaal maandsalaris€ 5.754,40

Dit zijn bruto bedragen. Het nettobedrag kunnen we hier niet noemen. De hoogte van het nettobedrag is bijvoorbeeld afhankelijk van toeslagen en kortingen van de Belastingdienst.

Het maximale dagloon berekent u door het maximale maandloon te delen door 21,75. Dit is het gemiddelde aantal WW-dagen in een maand. Voor de berekening van de WW-uitkering volgens de Ziektewet, de Werkloosheidswet (WW), de Arbeidsongeschiktheidswet (WAO), werk en inkomen volgens de Wet Arbeidsvermogen (WIA) en de Wet Arbeid en Zorg gelden de maximumbedragen. WAZO).

Heeft deze informatie u geholpen?

Vertel ons wat u mist of wat er verbeterd kan worden op uwv.nl, zodat wij dit kunnen verbeteren. Wij geven geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog250tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor je reactie.

Deskundige beoordeling

lees voor

BeschrijvingHoeveelheid
De werkgeversbijdrage aan een deskundig oordeel van een arts of arbeidsdeskundige.€ 400

Heeft deze informatie u geholpen?

Vertel ons wat u mist of wat er verbeterd kan worden op uwv.nl, zodat wij dit kunnen verbeteren. Wij geven geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog250tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor je reactie.

Deelname aan re-integratie

lees voor

BeschrijvingBedrag (bruto)
Maximale bijdrage als:
  • De re-integratie kost ruim 70% van de bruto loonkosten.
  • De re-integratie duurt langer dan het dienstverband.
  • Re-integratie vergroot de kans op het vinden van een baan.

€ 3.000

Maximale bijdrage voor een werknemer met een arbeidsbeperking als:

  • De re-integratie duurt langer dan het dienstverband.
  • De re-integratie is gericht op plaatsing bij een andere werkgever.
€ 5.000

Dit zijn bruto bedragen. Het nettobedrag kunnen we hier niet noemen. De hoogte van het nettobedrag is bijvoorbeeld afhankelijk van toeslagen en kortingen van de Belastingdienst.

Heeft deze informatie u geholpen?

Vertel ons wat u mist of wat er verbeterd kan worden op uwv.nl, zodat wij dit kunnen verbeteren. Wij geven geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog250tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor je reactie.

Minimum (jeugd)loon vanaf 1 juli 2023

lees voor

Een werknemer van 21 jaar valt niet meer onder het jeugdminimumloon. Hij heeft recht op het minimumloon.

Dit zijn bruto bedragen. Het nettobedrag kunnen we hier niet noemen. De hoogte van het nettobedrag is bijvoorbeeld afhankelijk van toeslagen en kortingen van de Belastingdienst.

ElsOver de maandper weekPer dagPer keer
21 jaar€ 1.995,00€ 460,40€ 92,08€ 12,79
20 jaar€ 1.596,00€ 368,30€ 73,66€ 10,24
19 jaar€ 1.197,00€ 267,25€ 55,25€ 7,68
18 jaar€ 997,50€ 230,20€ 46,04€ 6,40
17 jaren€ 788,05€ 181,85€ 36,37€ 5,06
Zestien jaar€ 688,30€ 158,85€ 31,77€ 4,42
15 jaar€ 598,50€ 138,10€ 27,62€ 3,84

Heeft deze informatie u geholpen?

Vertel ons wat u mist of wat er verbeterd kan worden op uwv.nl, zodat wij dit kunnen verbeteren. Wij geven geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog250tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor je reactie.

Sociaal minimum vanaf 1 juli 2023 (Aanvullende wet)

lees voor

Dit zijn bruto bedragen. Het nettobedrag kunnen we hier niet noemen. De hoogte van het nettobedrag is bijvoorbeeld afhankelijk van toeslagen en kortingen van de Belastingdienst.

LesituatieAantal per dagBedrag per weekBedrag per maand
Geschenk€ 91,72€ 458,60€ 1.994,91
Alleenstaand 21 jaar€ 64,75€ 323,75€ 1408,31
Kostendeler 21 jaar€ 41,32€ 206,60€ 898,71
Alleenstaand 20 jaar€ 50,64€ 253,20€ 1101,42
Alleenstaande 19 jaar€ 36,93€ 184,65€ 803,23
Alleenstaande 18 jaar€ 29,89€ 149,45€ 650,11

Heeft deze informatie u geholpen?

Vertel ons wat u mist of wat er verbeterd kan worden op uwv.nl, zodat wij dit kunnen verbeteren. Wij geven geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog250tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor je reactie.

Maximaal dagloon vrijwillige verzekering (VV)

lees voor

BeschrijvingHoeveelheid (bruut)

Maximaal dagloon vrijwillige verzekering (VV)
Dit is het maximale dagloon waarvoor u zich vrijwillig kunt verzekeren bij UWV.

€256,54

Heeft deze informatie u geholpen?

Vertel ons wat u mist of wat er verbeterd kan worden op uwv.nl, zodat wij dit kunnen verbeteren. Wij geven geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog250tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor je reactie.

Premietarieven vrijwillige verzekeringen in 2023

lees voor

Het UWV stelt jaarlijks de premies voor de vrijwillige verzekering vast.
Hieronder ziet u de prijzen per wet voor het toekenningsjaar 2023.

Verzekeringeerste percentage
WIA7,98 %
VAN7,11%
Ww1,80 %
Algemene wet op de Ziektewetuitkeringen9,00 %
De Ziektewet voor alfahelpers7,80 %

Heeft deze informatie u geholpen?

Vertel ons wat u mist of wat er verbeterd kan worden op uwv.nl, zodat wij dit kunnen verbeteren. Wij geven geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog250tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor je reactie.

Toeslag voor gehandicapten

lees voor

In september keert UWV de jaarlijkse tegemoetkoming gehandicapten (voorheen Wtcg) uit. De hoogte van de toeslag in 2023 bedraagt ​​€ 197,72 netto. Uw werknemer krijgt deze in 1 van de volgende situaties:

  • Uw werknemer heeft op 1 juli recht op een WAO-, WIA- of WAZ-uitkering. Bovendien moeten zij voor minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn.
  • Uw werknemer heeft op 1 juli recht op een Wajong-uitkering.

Als uw werknemer een vergoeding kan krijgen, ontvangt hij deze altijd rechtstreeks van UWV. Dit geldt ook voor werknemers die hun uitkering via u als werkgever ontvangen. Ga voor meer informatie naarToeslag voor gehandicapten.

Heeft deze informatie u geholpen?

Vertel ons wat u mist of wat er verbeterd kan worden op uwv.nl, zodat wij dit kunnen verbeteren. Wij geven geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog250tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor je reactie.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated: 26/08/2023

Views: 5517

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.